Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Janina Barbara i Zbigniew Twarogowie

Początki krajoznawstwa
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Literatura

 • Andriolli E. 1976. Listy i wspomnienia. Wrocław.
 • Biegańska M. 1920. Propozycja wycieczki Ojców, Olkusz, Pustynia Błędowska. Orli Lot, 6-7: 80-81.
 • Biegańska M. 1920. Sprawozdanie naukowe - Wycieczka Instytutu Naukowego Koła Geografów sł. U. J. 1920. Kraków.
 • Biegański W. 1950. Inwestycje w schroniskach PTK. Ziemia, 1: 19-24.
 • Berżyński M. 1925. Z pierwszej wycieczki do Krakowa - Kanjon Prądnika. Orli Lot, 8: 138-139.
 • Bosak P. 1973. Sto lat przewodnictwa turystycznego w Regionie Krakowskim. Kraków.
 • Czarnowski S.J. 1911. Zabytki prehistoryczne w okol. Ojcowa i Miechowa. Ziemia, 38: 617-619.
 • Dobrowolska W. 1930. Z ojcowskiej Szwajcarii. Ziemia, 12: 207-208.
 • Dobrowolski A., Paszucha K. 1955. Przewodnik Skałki Podkrakowskie. Warszawa.
 • Dygasiński A. 1912. Zamki Jurajskie. Ziemia, 19: 295-298.
 • Dybczyński T. 1931. Rabsztyn. Ziemia, 3: 50-52.
 • Falniowska-Gradowska A. 2003. Dolina Prądnika w pamięt-niku Adama Turno. [w:] J. Partyka (red.), Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych. Ojców, s. 97-108.
 • Gawiński A. 1912. Przejazd przez Jurę. Ziemia, 9: 143-146.
 • Gotkiewicz M. 1950. Zamek w Pieskowej Skale. Ziemia, 7-8: 127-130.
 • Gotkiewicz M. 1957. Z przeszłości Ojcowa. Kronika sercem pisana. Biuletyn Wojewódzkiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody, 5: 7-13.
 • Gotkiewicz M. 1963. Przyrodnicy Polscy przed rokiem 1860 w Ojcowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 19, 6: 3-7.
 • Heilig H. 1939. Blaski i nędze Ziemi Olkuskiej. Orli Lot, 1: 3-4.
 • Hubicka M. 1932. Pradawnej poszukaj macierzy. Ziemia, 6: 175-177.
 • Janowski A. 1911. O wycieczce do Krakowa. Ziemia, 16: 263-267.
 • Janowski A. 1931. Garść wspomnień. Ziemia, 20-24: 336-338.
 • Janowski A. 1932. Polska jako teren turystyczny. Ziemia, 4-5: 99-101.
 • Janowski A. 1936. W Ogrodzieńcu. Ziemia, 5: 14.
 • Kraków-Ojców-Wieliczka. Mapa turystyczna. 1935. Warszawa. WIG.
 • Kronika 1924. Schronisko w Pieskowej Skale. Ziemia, 7: 111.
 • Kronika 1935. XXX Zjazd Delegatów O/PTK w Ojcowie. Ziemia, 6: 174-176.
 • Lencewicz S. 1911. Przez Wyżynę Małopolską. Ziemia, 24: 298-400, 25: 412-414, 26: 428-430, 27: 444-446, 463-465, 29: 477-479, 30: 492-493.
 • Leńczyk G. 1932. Skalne bogi. Orli Lot, 6: 84-85.
 • Leszczycki S. 1930. 100 km szlak turystyczny w okolicach Krakowa. Ziemia, 21: 439-445.
 • Leszczycki S. 1930a. Szlak turystyczny w okolicy Krakowa. Kraków, s. 1-8 [odbitka z "Orlego Lotu", R. 1930, nr 5/6].
 • Leszczycki S. 1931. Walory turystyczne województwa krakowskiego. Ziemia, 13-14: 233-237.
 • Leszczycki S. 1938. Recenzja Przewodnika Przesmyckiego po Krakowsko-Wieluńskim paśmie górskim. Ziemia, 4: 64-68.
 • Lipniacki W. 1985. Elementy teorii krajoznawstwa. Szczecin.
 • Ludwicki B. 1938. Opis ruin zamku w Korzkwi. Ziemia, 3: 45-47.
 • Łopuszański M. 1950. Perła Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Ziemia, 10-11: 194-195.
 • Moes-Oskragiełło. 1895. Położenie w Ojcowie. 1. Obrona Ojcowa i gości przed samowolą jego zarządu. 2. Czy Ojców ma przyszłość jako latowisko? Kraków.
 • Muzeum PTK w Miechowie, Ojcowie.1939. Ziemia, 5-6: 165-169.
 • Noga Z. (red.). 1997. Osadnictwo i krajobraz. [w:] Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, t. 5. Kraków.
 • Nurkiewiczówna J. 1927. Dolina Sąspowska. Orli Lot, 4: 74-75.
 • Ojców-Kraków-Wieliczka, wydanie turystyczne. [mapa w skali 1:25 000]. Wojskowy Instytut Geograficzny. Warszawa 1935
 • Opis wycieczki krajoznawców. 1910. Ziemia, 31: 502.
 • Opis wycieczki do Złotego Potoku. 1914. Ziemia, 31: 492-493.
 • Orłowicz M. 1929. Kongres Organizacji Urzędowych Propagandy Turystycznej. Ziemia, 20: 355.
 • Orłowicz M. 2000. O istocie krajoznawstwa. Ziemia, 2000: 385.
 • Partyka J. 1979. Ojcowski Park Narodowy. Przewodnik. Warszawa.
 • Poddębski H. 1926. Odwiedzający Ojców. Ziemia, 7: 165-167.
 • Pokutnik 1947. Pismo Włóczykijów Górskich i Skalnych Dolinek Podkrakowskich. 4. Maszynopis.
 • Pol W. 1875. Północno-wschodnia Europa. Lwów.
 • Poleski M. 1913. Zamek Ogrodzieniecki. Warszawa.
 • Przesmycki P. 1908. Przewodnik po Krakowsko-Wieluńskim paśmie górskim. Kielce.
 • Przesmycki P. 1913. O źródłach ginących w piaskach olkuskich. Ziemia, 35: 575-576.
 • Przesmycki P. 1922. Dzisiejsze wycieczki na południowe zbocza Wyżyny Olkuskiej. Ziemia, 5: 216-217.
 • Przesmycki P. 1912. Jaskinie na Wyżynie Małopolskiej. Ziemia, 27: 443-444.
 • Richter S. 1923. Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika. Ziemia, 4: 78-79.
 • Rűhle E. 1927. Zimowa wycieczka przez Jurę Krakowską. Ziemia, 10: 154-156.
 • Schronisko w Ojcowie. 1931. Orli Lot, 5-6: 104.
 • Smoleński J. 1923. Krajobraz okolic Krakowa. Ziemia, 6: 102-108.
 • Sosnowski K. 1947. W obronie Pustyni Błędowskiej. Ziemia, 1-2: 559-600.
 • Sosnowski K. 1948a. Pomnóżmy nasze góry. Ziemia, 3: 50-53.
 • Sosnowski K. 1948b. Jurajski Szlak Orlich Gniazd. Ziemia, 6: 122-129.
 • Sosnowski K. 1950. Szlak Orlich Gniazd. Ziemia, 7-8: 141-145.
 • Sosnowski K. 1955. Jura Krakowsko-Wieluńska. Warszawa.
 • Staszic S. 1839. Zarys Karpatów i Tatrów. Warszawa.
 • Staszic S. 1955. O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Warszawa.
 • Stołyhwo K. 1912. Wrażenia z wycieczki antropologiczno-paleologicznej w Olkuskie. Ziemia, 17: 261-263.
 • Sukertowa E. 1923. Korzkiew. Ziemia, 8: 74-78.
 • Sukertowa E. 1926. Legendy nadprądnikowe. Ziemia, 11: 47-48.
 • Sukertowa E. 1928. Legendy nadprądnikowe. Warszawa.
 • Tańska-Hoffmannowa K. 1827. Ojców. Rozrywki dla Dzieci, 45: 482-498.
 • Thugutt S. 1915. Przewodnik po Królewstwie Polskim. Warszawa
 • Walczak W. 1938. Egzotyczna pustynia na ziemiach Polskich. Ziemia, 3: 43.
 • Wężyk F. 1820. Okolice Krakowa - poemat. Kraków.
 • Wiatrowski A. Ilustrowany Przewodnik po Ziemi Olkuskiej. Olkusz.
 • Wiercińska J. 1981. Andriolli. Wrocław.
 • Wiernik K. 1911. Wycieczka Oddziału PTK w Warszawie. Ziemia, 31: 518-520.
 • Wiślicki A., Lőwenhard S. 1855. Złoty Potok. Księga Świata, 2:191-197.
 • Wnuk M. 1949. Poradnik krajoznawczy. Ziemia, 10: 201-204.
 • Wrażenia uczestników Międzynarodowego Kongresu Urzędów Turystycznych w Polsce. Ziemia, 20: 359-361.
 • Wróblewski K. 1907. Nad Prądnikiem. Przewodnik. Warszawa.
 • Zjazd turystyczny w Krakowie. Ziemia, 44-52: 641-642.
 • Z turystyki.1929. Organizacja wycieczek zagranicznych po Polsce na zasadzie czeków podróży. Ziemia, 5: 77-78.

Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.