Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Sprawozdanie z działalności
Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK
za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK za rok 2006.

            Komisja w składzie:
przewodnicząca           Wanda Skowron
wiceprzewodniczący    Marian Czyżewski - Gdynia
sekretarz                      Edwarda Wieczorek - Katowice
członkowie:                  Zbigniew Lewandowski - Warszawa
Stanisław Osman - Warszawa
Barbara Twaróg - Kraków
Janusz Umiński - Bydgoszcz
Andrzej Wasilewski - Lublin
Dariusz Zając - Radom
Adam Czarnowski - współpracownik Komisji
Elżbieta Matusiak-Gordon - współpracownik Komisji
Odbyła dwa posiedzenia - 16 lutego oraz 20 października 2006r., oba w Warszawie.
Prace koncentrowały się nad przygotowaniem Jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Dokonano wyboru opracowań członków i współpracowników Komisji, które zostały pomieszczone w I tomie wydawnictwa ciągłego p.t. "Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego" (stron 555). Tom zawiera prace dziesięciu autorów, a to: Kol. Kol. A. Czarnowskiego, B. Krawczyk, G. Orłowskiej-Rybickiej, W. Skowron, B. Twaróg oraz Z. Twaroga, J. Umińskiego, E. Wieczorka, D. Zająca oraz M. Pyrki.
I tom został wzbogacony o płytę CD zawierającą ponad 2.500 stron drukowanych dokumentów obrazujących dzieje PTK. Wyboru dokonała kol. W. Skowron, przeniesienia na nośniki elektroniczne kol. J. Galewski). Płytę opracowała kol. M. Pyrka.
II tom p.t. "Słynni krajoznawcy" ma jednego autora - kol. A. Czarnowskiego (stron 347).
Oba tomy redakcyjnie opracowała kol. E. Matusiak-Gordon całkowicie społecznie tak jak wszyscy autorzy tekstów.
Ponadto wydano:
- Replikę odznaki organizacyjnej PTK zaopatrzoną w certyfikat, gdzie określono ideę odznaki oraz historię jej powstania (autorstwo tekstu kol. W. Skowron).
- Reprint "Ustawy PTK - 1906".

Komisja w Sesji Jubileuszowej uczestniczyła czterema referatami:
- kol. M.Czyżewski - "Działalność naukowa i popularyzacja wiedzy w programie PTK"
- kol. J. Umiński - "Narodziny krajoznawstwa na Pomorzu"
- kol. A. Wasilewski - "Krajoznawstwo w PTTK po zjednoczeniu PTT i PTK".
- kol. E. Wieczorek - "Dzieje krajoznawstwa na Górnym Śląsku". (referaty zostały umieszczone na stronie internetowej Komisji) oraz pokazem multimedialnym p.t. "Powstanie i pierwsze lata działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego", do którego scenariusz napisała kol. W. Skowron, a opracowali  go kol. Kol. A. Danowski i P. Wojtyczka z CFK-PTTK przy współpracy kol. G. Orłowskiej-Rybickiej.
            Członkowie Komisji byli też organizatorami lub współorganizatorami obchodów Jubileuszu 100-lecia PTK na swoim terenie. Tu za wybitne osiągnięcie należy uznać konferencję naukową - "Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" w Łebie 5.X.2006 r., którą organizował w oparciu o kadrę naukową pięciu uczelni Pomorza oraz działaczy i struktury organizacyjne PTTK kol. M. Czyżewski. Owocem konferencji jest wydawnictwo, które pomieściło wszystkie wygłoszone referaty i doniesienia.
Służyli i nadal służą członkowie Komisji swoja wiedzą z historii ruchu krajoznawczo-turystycznego, kiedy zapraszani na konferencje, imprezy, szkolenia wygłaszają prelekcje i wykłady.
Z inspiracji Komisji został wydany przez Pocztę Polską znaczek o tzw. podstawowym nominale zł 1,30 w nakładzie 1 milion egzemplarzy upamiętniający 100-lecie powstania PTK. - Prace pilotował kol. Z. Lewandowski. Pierwszym dniem obiegu był 20 luty 2006 r. upamiętniony okolicznościową kopertą.
Toczą się również prace nad dziejami PTTK. - Dobrym przykładem są badania kol. Z. Lewandowskiego nad historią i dniem dzisiejszym odznak krajoznawczych ogłaszane na stronie internetowej Komisji, owocujące wystawami. - Uczestnicy Sesji Jubileuszowej w Galerii Porczyńskich mogli podziwiać część zbiorów.

Przewodnicząca
KHiT ZG PTTK

/Wanda Skowron/

 

 

 

Akcydensy 
 
 

Koperta FDC ze znaczkiem

Nadruk na płycie CD

 
 

Okładka tomu I

Okładka tomu II


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.